Tìm kiếm

Việc làm Nhân sự

Liên kết được tài trợ

Nhân sự - Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự _ Làm Việc Tại Phú Quốc

Mã tin:
872455
Tên công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
http://www.VinaVieclam.Com
Yêu cầu

- Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế lao động;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
- Có kiến thức chung về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết sâu về lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, BHXH, BHYT và các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động. Thành thạo MS Office (Word, excel, Powel Point).
- Hoạch định, tổ chức, đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng đào tạo, phát triển nhân viên.
- Kỹ năng giao tiếp thiết phục.
- Kỹ năng đàm phán...

Mô tả

- Quản lý toàn bộ công tác tuyển dụng nhân sự
- Lập kế hoạch chiến lược nhân sự vào tháng 01 và tháng 06 hàng năm theo báo cáo tổng thể tình hình thực trạng về nhân sự và định hướng phát triển của Công ty;
- Kế hoạch chiến lược nhân sự phải bao gồm các yếu tố sau:
+ Dự báo tình hình nhân sự;
+ Kế hoạch thu hút lực lượng nhân sự;
+ Kế hoạch phát triển nhân viên;
+ Kế hoạch động viên tạo động lực làm việc cho nhân viên;
+ Kế hoạch duy trì nguồn nhân lực;
+Kế hoạch thay đổi chiến lược nhân sự;
+Kế hoạch đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;
- Quản lý danh mục các kênh tuyển dụng thường sử dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng cần tuyển dụng;
- Xem xét đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng làm cơ sở cho lập các kế hoạch tuyển dụng chi tiết;
- Xác định mức độ khả năng thu hút nhân lực trên thị trường để có chính sách thu hút nhân sự phù hợp;
- Lập kế hoạch về ngân sách cho các kế hoạch tuyển dụng và trình Giám đốc phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch cho mỗi đợt tuyển dụng và tổ chức hướng dẫn, giám sát, thực hiện, các kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt;
- Tham gia vào quá trình kiểm tra và phỏng vấn nhân viên ở các cấp quản lý và Nhân viên bộ phận văn phòng Công ty;
- Phối hợp các Trưởng bộ phận ra đề kiểm tra và chấm điểm bài kiểm tra đánh giá năng lực ứng viên;
- Quản lý nguồn nhân lực dự trữ của cho Công ty bao gồm nguồn ứng viên bên ngoài và thăng tiến nội bộ;
- Hỗ trợ thực hiện các hoạt động đào tạo và tái đào tạo
- Phối hợp Trưởng phòng Đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đào tạo hội nhập và phát triển nguồn nhân lực;
- Tiến hành hoạt động hướng dẫn các Trưởng bộ phận hoặc nhân viên trong toàn Công ty thực hiện các chính sách nhân sự mới;
- Quản lý giám sát hoạt động nhân sự trong toàn Công ty
- Giám sát việc thực hiện các thủ tục tiếp nhận, ký kết, gia hạn hoặc chẩm dứt hợp đồng lao động với nhân viên;
- Giám sát xây dựng các chương trình, biện pháp hòa nhập và theo dõi quá trình hoà nhập của nhân viên;
- Giám sát công tác quản lý và cập nhật hồ sơ của nhân viên, quá trình công tác (hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, lương, cấp bậc, quá trình điều động, khen thưởng, kỷ luật…) của nhân viên trong toàn Công ty;
- Kiểm tra, ký nháy các giấy tờ (hợp đồng, quyết định tiếp nhận, quyết định điều chuyển, bổ nhiệm, quyết định về lương, quyết định về chính sách nhân sự, bảng chấm công, đơn nghỉ phép…) liên quan đến hoạt động quản lý nhân sự trước khi trình Giám đốc phê duyệt;
- Xây dựng và thực hiện lộ trình lương thưởng (xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương…) cho nhân viên trong toàn Công ty;
- Xây dựng và giám sát thực hiện quy trình liên quan đến lương thưởng (xây dựng và quản lý hệ thống thang bảng lương, quỹ lương, quy trình tăng lương…) cho nhân viên trong toàn Công ty;
- Giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong toàn Công ty;
- Điều động, bố trí, bổ nhiệm nhân sự theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Xây dựng, quản lý, tổ chức và thực hiện các chính sách nhân sự cho nhân viên theo quy định của Công ty
- Xây dựng, đề xuất thay đổi các chính sách, chế độ, phúc lợi cho nhân viên trong Công ty theo quy định của Bộ luật lao động và Pháp luật hiện hành;
- Xây dựng các quy trình, hướng dẫn để triển khai thực hiện các chính sách nhân sự quy định trong Sổ tay nhân viên và các tài liệu liên quan đến chính sách nhân sự khác của Công ty;
- Theo dõi, đánh giá và định kỳ hàng quý báo cáo Giám đốc kết quả việc thực hiện các chính sách nhân sự cho nhân viên theo quy định của Công ty;
- Xây dựng và triển khai văn hoá Công ty
- Xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể về vấn đề văn hóa Công ty tùy thuộc vào các giai đoạn phát triển của Công ty;
- Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chi tiết từng hoạt động văn hoá Công ty theo kế hoạch được duyệt;
- Làm cầu nối giữa lãnh đạo Công ty và toàn thể nhân viên;
- Lập kế hoạch và tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội họp, thảo luận nhóm, chia sẻ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể thao… trong nội bộ Công ty hoặc với các tổ chức khác;
- Nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân viên để kịp thời có biện pháp ổn định tư tưởng của nhân viên;
- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động truyền thông tại các bộ phận trong Công ty về hoạt động xây dựng thực hiện văn hóa Công ty;
- Giám sát việc thực hiện Nội quy lao động
- Đề xuất, xây dựng, thay đổi các quy định liên quan đến nội quy, quy chế của Công ty;
- Tổ chức thực hiện, theo dõi giám sát và báo cáo Giám đốc Công ty việc thực hiện nội quy lao động, các quy định của Công ty và các biện pháp xử lý kỷ luật lao động;
- Báo cáo tình hình lao động và xử lý kỷ luật người lao động của Công ty với các cơ quan chức năng;
- Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động;
- Thực hiện hoạt động đánh giá nguồn nhân lực và hoạt động phát triển nhân viên
- Xây dựng quy trình và tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá nhân viên và chất lượng nguồn nhân lực của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên và đội ngũ kế cận;
- Xây dựng và thực hiện chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
- Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty
- Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty;
- Tham mưu xây dựng hệ thống Bản mô tả công việc, Tiêu chuẩn công việc cho tất cả các chức danh trong Công ty;
- Xây dựng, tổ chức huấn luyện cho nhân viên HCNS các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng HCNS;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của Phòng HCNS;
- Quản lý toàn bộ hoạt động hành chính của Công ty
- Xây dựng các thủ tục về quản trị hành chính văn phòng;
- Đề xuất, tổ chức thực hiện trang bị đồng phục, văn phòng phẩm, các trang thiết bị cho nhân viên;
- Nghiên cứu và nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Hành chính Nhân sự của Công ty, đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn phù hợp pháp luật;
- Hướng dẫn, giám sát Nhân viên hành chính thực hiện công việc;
- Quản lý các thủ tục hành chính liên quan đến địa điểm kinh doanh;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại với các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại;
- Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty
- Giám sát quản lý công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh trong Công ty;
- Quản lý công tác an toàn Vệ sinh thực phẩm theo quy định của Pháp luật
- Cập nhật và quản lý hồ sơ về các nhà cung cấp nguyên vật liệu chế biến cho các Nhà hàng bao gồm:
+ Giấy phép kinh doanh;
+ Giấy kiểm định chất lượng nguyên vật liệu cung cấp và các cam kết kèm theo của các nhà cung cấp;
+ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nguyên vật liệu đảm bảo an toàn thực phẩm;
+ Các văn bản, giấy tờ khác của nhà cung cấp liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm;
- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác hành chính nhân sự cho Ban Giám đốc hàng tuần, hàng tháng hoặc khi được yêu cầu;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Công ty

Quyền lợi

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Hưởng mức lương, thưởng thỏa đáng theo năng lực.
- Chế độ thưởng dịp lễ tết, sinh nhật...
- Được tham gia đầy đủ các chế độ : BHYT, BHXH, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Hình thức nộp

Nộp hồ sơ
Hạn nộp 28-02-2018
   - Tỉnh/Thành phố: Việc làm Kiên Giang - Mức lương: 15-20 triệu - Kinh nghiệm: 3 năm - Trình độ: Đại học
  Người liên hệ

  Chị Dương (VP HCM) /Chị Toàn (VP Phú Quốc)

  Địa chỉ

  Số 1 đường 3/2, P.11, Q.10, TP.HCM hoặc Tầng B1 toàn nhà Long Beach Center số 124 Trần Hưng Đạo, Khu Phố 7, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại:
  Nếu không thấy email, bạn vui lòng vào website của công ty đăng tin tuyển dụng hoặc gọi điện thoại để xin email.
  Tìm kiếm tên hoặc địa chỉ công ty trên Google.com để có nhiều thông tin liên hệ hơn.
  Tin gốc: http://www.vinavieclam.com/nhan-su-pho-phong-hanh-chinh-nhan-su-lam-viec-tai-phu-quoc_32-872455.html
  Liên kết được tài trợ
  Liên kết được tài trợ